Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

11. Opravné prostředky

         Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla  

         poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

                                   § 16 Odvolání

        1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

        2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému  

             orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

        3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání

             povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne

             doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

        4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního

            předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li

           žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí

            povinného subjektu o odmíntutí žádostí žádosti  a povinnému subjektu nařídí požado

            vané informace poskytnout. 

           Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a

           InfZ.

                                                 § 16 a

                Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

          1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o inforamce (dále jen "stížnost") může

              podat žadatel,

             a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

             b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14  odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla

                 poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno

                rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

            c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno 

                rozhodnutí o odmítnutí, nebo

            d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny

                podle § 14a  a odst. 2, požadovanými  v souvislosti s poskytováním informací.

       2) Stížnost lze  podat písmně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně  a nelze ji ihned

           vyřídit, sepíše o ní poviný subjekt písemný záznam.

      3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

          a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

         b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

    

        4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

        5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu

            do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela

            nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku,

            nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

       6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a),b) nebo c)

          přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

         a) postup povinného subjektu potvrdí,

         b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí  být delší než 15

             dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně

            předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo  

        c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o

            odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních

            samosprávných  celků při výkonu samostatné působnosti.

      7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d)

          přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že 

          a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

          b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze  použít vůči orgánům

                územních    samosprávných  celků při výkonu samostatné působnosti,

                nebo

          c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě , která nesmí být  delší

               než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal

             nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním

             samosprávným celkem v samostatné působnosti.

        8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla

             předložena.

        9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému

             subjektu. Proti rozhodnutá vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze

            odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se 

            odvolat pouze v případě, kdy rozhodl  nadřízený orgán určený podle § 178 

            odst. 2 věty  poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto

            zákona.

        10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm.c), žadatel může  ve 

               smyslu  odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.